Privacy-& cookieverklaring

Ik ben Mariska Moerman van Equine Online en ik leg in deze privacy-&cookieverklaring (hierna: verklaring) uit welke (persoons)gegevens ik van jou verwerk. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Equine Online is gevestigd in Gouda aan de Middenmolenlaan 48 (2807 DM) en staat geregistreerd onder KvK- nummer 823 136 87.

info@equionline.nl

Ik verwerk jouw (persoons)gegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt.

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld geslacht, ras of Godsdienst). Hieronder zie je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik (onder andere en in sommige gevallen) wel verwerk:

o Voor- en achternaam (bijvoorbeeld voor op de offerte of de factuur of als je een account aanmaakt); o Adresgegevens (bijvoorbeeld voor op de offerte of op de factuur en/of het fotoshoot adres);
o Geboortedatum (omdat ik graag wil weten of je 18 jaar of ouder bent);
o Telefoonnummer (maar dit ben je niet verplicht aan mij te geven);

o E-mailadres (voor het uitvoeren van de overeenkomst);
o Financiële gegevens (voor de administratie en voor de betaalprovider Mollie);
o BTW nummer (bijvoorbeeld voor het verleggen van de BTW);
o KvK-nummer;
o Social media account naam;
o Foto (bijvoorbeeld om te plaatsen op mijn social media account);
o Gegevens die door jou worden verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op mijn

website, in correspondentie en/of telefonisch).

Deze verklaring beschrijft welke (persoons)gegevens over jou door mij worden verzameld op onder andere mijn

websites (www.equineonline.nl en www.academy.equineonline.nl), waar ik deze (persoons)gegevens voor

gebruik en onder welke voorwaarden deze (persoons)gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik uit hoe ik jouw (persoons)gegevens opsla, hoe ik jouw (persoons)gegevens tegen misbruik bescherm

welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte (persoons)gegevens en hoe je een klacht

kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over deze verklaring kun je contact met mij opnemen via

,ikzaldanzosnel

mogelijk maar uiterlijk binnen 21 dagen reageren.

Ik ga heel zorgvuldig om met de informatie die ik van jou ontvang over jou en die ik voor het gebruik van mijn

diensten verzamel of heb verzameld. Ik stel jouw (persoons)gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter

beschikking aan derden. Mocht dit al het geval zijn, dan vraag ik altijd jouw toestemming.

Je bent niet verplicht om jouw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er

alles aan doen om de verwerking van (persoons)gegevens zo veel mogelijk te beperken. Maar, als dit redelijkerwijs

niet van mij kan worden verlangd kan jouw weigering om (persoons)gegevens aan mij te verstrekken er mogelijk

toe leiden dat de rechtsverhouding die je met mij hebt of die je krijgt met mij niet kan voortduren of tot stand kan

komen.

De manier waarop ik (persoons)gegevens verzamel

Ik verzamel jouw (persoons)gegevens als die door jou worden verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op mijn website of als je op een andere manier contact met mij opneemt.

Ik verwerk jouw (persoons)gegevens op basis van de toestemming die jij mij geeft. Als ik (persoons)gegevens op basis van jouw toestemming verwerk, kun je die toestemming natuurlijk altijd weer intrekken.

Ook verwerk ik (persoons)gegevens op grond van noodzakelijkheid omdat je met mij een overeenkomst hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht die op mij rust (een fiscale of strafrechtelijke verplichting bijvoorbeeld).

In sommige gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet mij bied.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor (bijvoorbeeld één van) de volgende doeleinden:

o Om jouw betaling af te kunnen handelen;
o Om mijn e-book te kunnen versturen;
o Om contact met jou te kunnen opnemen als dit nodig is om mijn dienst uit te kunnen voeren;
o Om jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
o Om bij jou op locatie te kunnen shooten;
o Om jou toegang te kunnen verlenen tot mijn Online Academy en de daarop aansluitende dienstverlening;

Ik verwerk jouw (persoons)gegevens als je een reactie plaatst op een social media account van mij.

Ik verstuur jou geen nieuwsbrief, maar je staat wel op mijn maillijst als jij je hebt aangemeld om bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot mijn e-book of gids te ontvangen, mijn webinar bij te wonen, (jij hebt dus jouw toestemming gegeven om naderhand meerdere van mijn mails te ontvangen). Ik verwerk jouw naam en e-mailadres om jou de mail te sturen. Elke mail bevat een afmeldlink.

Een mooie review plaats ik wel graag op mijn website of social media account. Ik vraag jou altijd om jouw toestemming. Ik verwerk hiervoor jouw naam, foto eventueel jouw handelsnaam en beoordeling. Deze review laat ik voor onbepaalde tijd staan, totdat jij aangeeft de review te willen laten verwijderen.

Hoe lang ik jouw (persoons)gegevens bewaar

Jouw (persoons)gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het dus wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren.

Ik bewaar jouw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of als de wet dat voorschrijft en pas na een eventuele verjaringstermijn (in elk geval 7 jaar voor de administratie na ons laatste contact).

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor (gerichte) marketing als jij mij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt

gegeven, bijvoorbeeld als jij je hebt aangemeld om mijn e-book te downloaden. Als jij gegevens met mij deelt en

ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen,

vraag ik hiervoor altijd jouw expliciete toestemming.

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden alleen verwerkt met het doel om mijn

dienstverlening verder te verbeteren. Dergelijke gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn géén persoonsgegevens.

Delen van jouw (persoons)gegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik zal jouw (persoons)gegevens uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij aan de fiscus.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw (persoons)gegevens. Maar, ik blijf altijd verantwoordelijk voor de verwerkingen die door derden worden uitgevoerd.

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU is in principe niet aan de orde. Maar, als dit toch noodzakelijk blijkt, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (EU-US Privacy Shield).

Op mijn website www.equionline.nl staan social media-buttons van Facebook en Instagram en mogelijke andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op die link van toepassing en niet deze verklaring. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kunt hier wel lezen hoe Facebook en Instagram omgaan met jouw privacy: Instagram & Facebook.

(Persoons)gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
Ten aanzien van jouw (persoons)gegevens heb je altijd het recht om jouw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag je jouw eventuele eerder gegeven toestemming voor de verwerking intrekken en je mag bezwaar maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door mij.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat jij bij mij een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander door jouw aangewezen organisatie te sturen.

Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@equineonline.nl. Ik reageer dan zo snel mogelijk op jouw verzoek en uiterlijk binnen 21 kalenderdagen.

Hoe ik jouw (persoons)gegevens beveilig

Ik heb passende maatregelen getroffen om tegen te gaan dat jouw (persoons)gegevens worden misbruikt, verloren gaan, dat ze toegankelijk zijn voor een onbevoegde, dat ze ongewenst openbaar gemaakt worden en natuurlijk om een ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan.

Als je denkt dat jouw (persoons)gegevens toch niet goed zijn beveiligd door mij of als jij aanwijzingen ziet van misbruik van jouw (persoons)gegevens, mail dan zo snel mogelijk naar info@equineonline.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw bericht en uiterlijk binnen 21 kalenderdagen.

Heb je een klacht?

Je hebt tot slot altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Ook gebruik ik cookies op mijn websites namelijk functionele, analytische, tracking & social media related cookies.

Het plaatsen en het gebruik van cookies is veilig: er kunnen geen persoonsgegevens uit cookies worden herleid. Ik vind het ook belangrijk dat je weet welke cookies mijn websites inzetten en voor welke doeleinden die cookies vervolgens worden gebruikt.

Weet in ieder geval dat jouw telefoonnummer en/of jouw e-mailadres voor mij altijd onbekend blijven. Jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van mijn websites worden door mij in de gaten houden en ik zorg er ook voor dat dit gewaarborgd blijft.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan mijn websites worden geplaatst op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat (bijvoorbeeld telefoon, PC, laptop, tablet) waarmee je mijn websites bekijkt. In die cookies wordt informatie opgeslagen.

De cookies bevatten geen virussen en ze kunnen geen schade toebrengen aan het apparaat waarmee je mijn websites bezoekt. Het werkt zo dat als je op een later moment weer op mijn websites komt, jouw informatie wordt herkent. De cookies registreren dus dat je mijn websites opnieuw bekijkt.

De cookies plaats ik om jouw gebruiksgemak voor mijn websites te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan ik de structuur, de navigatie op mijn websites en de inhoud van mijn websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

o Functionele cookies worden gebruikt om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website;

o Analytische cookies worden gebruikt om ‘jouw gedrag’ op deze website in kaart te brengen. Om na te gaan welke pagina’s op de website worden bekeken, gebruik ik Google Analytics. Google plaatst cookies op jouw apparaat. Daardoor wordt jouw surfgedrag op deze site inzichtelijk. Javascript zorgt ervoor dat de pageviews geteld kunnen worden. Van de informatie die op deze website wordt verzameld worden statistieken gemaakt. Die statistieken worden onder meer gebruikt voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het beoordelen welke pagina’s van deze website misschien moeten worden aangepast, het optimaliseren van deze website en mijn service;

o Tracking cookies zoals de social media pixels van Instagram en Facebook, volgen het bezoek aan mijn website om daarmee een profiel van mijn websitebezoekers op te bouwen;

o Social media related cookies zoals die van Instagram en Facebook. Via deze buttons plaatsen Instagram & Facebook ook cookies op jouw apparaat.

Naast het gebruik van cookies om statistieken te maken zoals uitgelegd onder het kopje analytische cookies, worden de cookies worden ook gebruikt voor het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, het uitlezen van jouw browserinstellingen om deze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven, het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

Cookies die niet direct noodzakelijk zijn worden pas geplaatst nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar.

Als je niet wilt dat deze website op jouw computer cookies plaatst, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, en indien mogelijk altijd automatisch weigeren. Wees je er van bewust dat als je geen cookies wilt, niet kan worden gegarandeerd dat deze website naar behoren werkt. Functies op de website kunnen minder goed werken of je ziet fouten op de website. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser.

Geldigheid van mijn privacy-&cookieverklaring
Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van mijn websites www.equineonline.nl en www.academy.equineonline.nl en mijn daarop aansluitende dienstverlening.

Ik heb altijd het recht om het beleid rondom privacy en cookies te wijzigen.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze versie van deze verklaring is 14 maart 2022 en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van de privacy-&cookieverklaring. Als mijn nieuwe beleid

gevolgen heeft voor de manier waarop ik de al verzamelde (persoons)gegevens met betrekking tot jou verwerk,

dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.