Artikel 1. Definities

 1. ‘Ik’ ben Equine Online, gevestigd in Gouda en geregistreerd onder KvK-nummer 823 136 87.
 2. ‘Jij’ bent mijn wederpartij.
 3. ‘Wij’ zijn de partijen samen.
 4. Consument ben jij, als je handelt als natuurlijk persoon.
 5. Bedrijf ben jij, als je handelt als niet natuurlijk persoon.
 6. Met de overeenkomst wordt bedoeld onze overeenkomst tot opdracht van dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van mijn diensten (waaronder ook de leeromgeving) of producten (zoals foto’s).
 2. Op onze overeenkomst zijn alleen mijn voorwaarden van toepassing. Jouw voorwaarden of die van anderen worden uitdrukkelijk uitgesloten. Dat betekent dat jij op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen alleen een beroep kunt doen als ik ze uitdrukkelijk én schriftelijk heb aanvaard.
 3. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt door mij vervangen, waarbij ik zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht neem.
 4. Als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zouden zijn of dat ik het recht verlies om in toekomstige gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door jouw tijdige aanvaarding van mijn aanbieding en/of mijn offerte.
 2. De overeenkomst kan ook tot stand zijn gekomen als ik uit een gedraging van jou mocht afleiden dat jij mijn aanbieding en / of mijn offerte hebt geaccepteerd.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling geschiedt voorafgaand aan mijn dienstverlening. Als je een factuur ontvangt voor mijn diensten gebeurt betaling daarvan zonder beroep op opschorting of verrekening. Je schrijft het afgesproken bedrag tijdig en binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over op het door mij opgegeven bankrekeningnummer. Een en ander tenzij wij anders zijn overeengekomen of tenzij anders staat aangegeven.
 2. Betaal je niet binnen de afgesproken termijn, dan ben je van rechtswege (automatisch dus) in verzuim, zonder dat ik jou daarvoor hoef aan te manen. Vanaf dat moment heb ik het recht om mijn verplichtingen op te schorten totdat jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan.
 3. Als jij in verzuim bent, ben jij vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan mij verschuldigd. Handel jij als bedrijf, dan komt daar 3% bovenop. Nadat jij in verzuim bent, komen alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, ten laste van jou.
 4. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten (BIK) is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-. Handel jij als consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incasso Kosten (WIK).
 5. De door jou gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan.
 6. Je bent altijd verplicht de afgesproken prijs te voldoen, ook al werk je niet mee aan de uitvoering van de opdracht.
 7. Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg en na schriftelijke bevestiging van mij. Betaal je niet op tijd, dan komt de betaalregeling per direct te vervallen en is het volledige bedrag ineens opeisbaar.

Artikel 5. Aanbiedingen & offertes

 1. Mijn aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij ik in het aanbod een andere termijn van acceptatie heb genoemd. Het aanbod vervalt als je mijn aanbod niet binnen de gestelde termijn accepteert. Ik heb dan het recht een nieuwe prijs te hanteren.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven jou bij overschrijding van die termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij dit uitdrukkelijk én schriftelijk hebben afgesproken.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten, tenzij wij dit uitdrukkelijk én schriftelijk hebben afgesproken.

Artikel 6. Prijzen & prijsindexering

 1. De door mij genoemde prijzen op aanbiedingen, offertes en facturen zijn genoemd in EURO, exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, verblijfkosten, parkeerkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij wij anders hebben afgesproken. Die kosten maak ik altijd vooraf aan jou bekend, waarna ik ze na jouw akkoord bij jou in rekening breng.
 3. Wij spreken meestal een vaste prijs af voor mijn diensten. Maar, als wij geen vaste prijs hebben afgesproken, stel ik het tarief vast op grond van mijn werkelijk bestede uren. Het tarief bereken ik volgens mijn gebruikelijke uurtarieven, die gelden voor de periode waarin ik mijn werkzaamheden verricht, tenzij wij iets anders hebben afgesproken.
 4. Als wij geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren hebben afgesproken, spreken wij een richtprijs af, waar ik eventueel tot 10% vanaf kan wijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit zal vallen, laat ik jou op tijd weten waarom dat gerechtvaardigd is. Jij hebt dan het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 5. De prijzen voor mijn diensten kunnen jaarlijks en met ingang van 1 januari worden aangepast. Ben jij consument dan zal ik die wijziging ruim van tevoren kenbaar maken, om jou in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen als je het niets eens bent met die wijziging.

Artikel 7. Informatieverstrekking door jou

 1. Jij stelt aan mij op tijd, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze alle informatie beschikbaar, die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en om tot een goed resultaat te komen.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan mij ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Ook als ze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Als van toepassing en voor zover jij dit verzoekt, retourneer ik jou de gewenste bescheiden.
 4. Stel jij de gewenste gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en uurtarieven voor jou.
 5. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het lid 1 van dit artikel gestelde.

Artikel 8. Intrekking & annulering overeenkomst

 1. Het staat je vrij om de opdracht van dienstverlening aan mij op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Als jij de opdracht 48 uur voor onze afspraak intrekt, ben je verplicht het verschuldigde loon en de door mij gemaakte onkosten te betalen.
 3. Als jij de opdracht 24 uur voor onze afspraak intrekt, ben ik genoodzaakt de geboekte opdracht in rekening te brengen. Ik kan mijn tijd dan namelijk niet op dezelfde manier besteden.
 4. Er bestaat geen restitutie bij reeds betaalde gelden.
 5. Voor de online training in mijn Academy geldt artikel 13.

Artikel 9. Uitvoering overeenkomst

 1. Ik voer de overeenkomst naar mijn beste inzicht en vermogen uit.
 2. Ik heb het recht om werkzaamheden eventueel te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering gebeurt in overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van de factuur, tenzij anders afgesproken.
 4. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat we op tijd beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Duur overeenkomst

 1. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of wij uitdrukkelijk én schriftelijk anders hebben afgesproken. Dat betekent dat onze overeenkomst eindigt door volbrenging of op het door ons overeengekomen tijdstip.
 2. Als wij binnen de looptijd van de overeenkomst voor afronding van bepaalde taken een termijn hebben afgesproken, dan is dit voor mij nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van die termijn stel jij mij schriftelijk in gebreke.

Artikel 11. Wijziging overeenkomst & meerwerk

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Als wij afspreken dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ik laat jou dat zo spoedig mogelijk weten.
 3. Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst bepaalde consequenties heeft, laat ik jou dat schriftelijk weten.
 4. Als wij een vast bedrag hebben afgesproken, laat ik jou weten in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

 1. Ik ben bevoegd de overeenkomst te ontbinden als er omstandigheden zijn die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van mij kan worden gevergd. Of als er omstandigheden zijn die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Zo’n situatie doet zich in elk geval voor als er zich één situatie voordoet of er zich meerdere situaties voordoen, waarbij jij jouw afspraken niet nakomt.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar. Als jij nakoming van de verplichtingen opschort, behoud ik mijn aanspraken uit de wet en overeenkomst en dus ook het recht om schadevergoeding te vorderen.
 3. Deze artikelen met in achtneming van de betreffende wetgeving over ontbinding ten behoeve van de consument.
 4. De overeenkomst eindigt bij overlijden van natuurlijk persoon achter Equine Online, zonder dat erfgenamen tot enige kosten of (schade)vergoeding gehouden zijn.

Artikel 13. Online training in mijn Academy

 1. Het is mogelijk om je in te schrijven voor een online training via mijn website www.academy.equineonline.nl.
 2. Je dient bij een online training te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.
 3. Je ontvangt (tenzij er sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure zijn er twee mogelijkheden:
  1. Je krijgt direct toegang tot de online training en beschik je over de bestelde producten via een eigen inlog. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is
   OF
  2. je krijgt vanaf een bepaalde datum toegang tot de training. Je kunt de training dan tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, je krijgt dan wel jouw geld terug.
 4. Ik heb altijd het recht bepaalde deelnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om redenen hiervan bekend te maken, waarna jouw betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 5. Ik kan jou geen garantie geven dat de online training te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de training. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.
 1. Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, zal ik je dit 3 uiterlijk maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 2. Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 3. Mocht je lid worden van een aan de training gelinkte groep via mijn Academy en/of Social Media, dan houdt je slechts toegang tot die groep, voor zolang de training online blijft. Dat betekent dus dat jou de toegang wordt ontzegd als de groep wordt verwijderd, als de training ook wordt verwijderd .

Artikel 14. Fotoshoot

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit. Dit doe ik in de stijl waarin ik gebruikelijk werk, vanuit mijn eigen inzicht en creativiteit. Ik span mij in voor het beste resultaat. Ik zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
 2. Ik garandeer nadrukkelijk niet dat alle door jou gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden. Ik lever de beelden af in de door mijn gebruikelijk gehanteerde stijl. De foto’s worden bewerkt met een filter. De foto’s lever ik “gereed” aan. Hierbij zal eventueel ook nabewerking plaats hebben gevonden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen. Zoals bijvoorbeeld het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Overige nabewerking is alleen na overleg en kan extra kosten betekenen. Je hebt geen recht op revisie.
 1. Je houdt toegang tot de Academy en jouw online training zolang de online training waarvoor jij je hebt ingeschreven bestaat, waarbij ik garandeer dat de online training na aanmelding minimaal 3 maanden beschikbaar is.
 2. Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd.
 3. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer Ik altijd zo snel mogelijk op te lossen.
 1. Voor alle fotografie op locatie geldt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Ik denk graag met jou mee en ik kan jou eventueel adviseren. Bij slecht weer zoek jij zelf een alternatief als jij in dat geval buiten geen foto’s wilt laten maken. Kun je geen alternatief vinden, dan kunnen we de fotoshoot verplaatsen.
 2. Tenzij wij anders afspraken, zijn de levertijden slechts geschatte levertijden. Levering geschiedt digitaal, tenzij wij anders afspraken. Digitale bestanden lever ik in goed overleg en op een door ons afgesproken wijze. Zij zijn vanaf het moment van verzending voor risico van jou. Als wij geen levertijd afspraken, wordt die in redelijkheid door mij vastgesteld.
 3. Digitale bestanden worden in .jpeg / .jpg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.
 4. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan hoe ze door mij zijn aangeleverd. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, ben ik niet aansprakelijk voor die kwaliteit.

Artikel 15. Overmacht

 1. Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om mijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte van mij, overheidsmaatregelen en fouten in software, een kapotte camera of SD kaart of (online) diensten van derden.
 2. Onder overmacht versta ik ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd (die dag of op dat moment). Immers, ik kan ook in de file komen of mijn auto kan stuk gaan – ik reken dit ook onder overmacht. Onder overmacht versta ik ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waar ik van afhankelijk ben.
 3. Voor zolang de overmacht duurt, mag ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.
 4. Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of die nog wel zou kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

Artikel 16. Verrekening & opschorting

 1. Jij doet afstand van jouw recht op verrekening.
 2. Jij doet afstand van het recht om de nakoming van een afspraak uit deze overeenkomst op te schorten.
 3. Deze artikelen met in achtneming van de betreffende wetgeving over ontbinding ten behoeve van de consument.

Artikel 17. Overdracht van rechten
1. Rechten uit onze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande en wederzijdse schriftelijke

instemming, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18. Garantie

 1. Wij zijn een overeenkomst met dienstverlenend karakter aangegaan. Dat betekent dat onze overeenkomsteen inspanningsverplichting inhoudt en geen resultaatsverplichting. Natuurlijk doe ik mijn best om jou naar mijn beste kunnen te begeleiden, maar jouw eigen inzet speelt altijd een grote rol bij het te behalen resultaat.
 2. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen geef ik geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot met mijn diensten. De bepalingen in deze algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van jou uit hoofde van de wet onverlet.
 3. Je garandeert dat je mijn producten en/of diensten niet zal gebruiken:
  1. Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op mijn rechten of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  2. In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
  3. Ik geef geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die jij neemt, al dan niet naar aanleiding van mijn advies. En ik kan door jou niet aansprakelijk worden gesteld als het resultaat niet voldoet aan jouw verwachtingen.

Artikel 19. Mijn aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij ik de schade opzettelijk, met bewuste roekeloosheid of met grove schuld heb veroorzaakt.
 2. Elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens die polis.
 1. Mocht de verzekering niet uitkeren en als ik jou al een schadevergoeding verschuldigd zou zijn, dan is die nooit hoger dan het laatst voldane factuurbedrag met een maximum van € 1500,00.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als ik aansprakelijk word gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de mij bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 3. Jij zorgt voor voldoende beveiliging van jouw data, onder meer door middel van het maken van back-ups. Ik ben nooit aansprakelijk voor dataverlies. En jij bent ook gehouden om kopieën van door jou verstrekte gegevens onder je te houden tot de opdracht is vervuld. Als jij dit nalaat, kun je mij niet aansprakelijk stellen voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen. Ook niet voor enige schade van welke aard dan ook geleden door jou die verband houdt met het (niet) functioneren van jouw apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 6. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade versta ik in ieder geval: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 7. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door mij geleverde diensten.
 8. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door mij vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Ik sluit artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

Artikel 20. Jouw aansprakelijkheid

 1. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, dan is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan mij verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door jou als natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan jij tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat jij beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon ben jij dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze al dan niet op verzoek van jou ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van jou als natuurlijk persoon of beiden is gesteld.
 3. Bovendien geldt ook, dat mocht jouw paard bijvoorbeeld schade aanrichten tijdens bijvoorbeeld een shoot, jij als eigenaar aansprakelijk bent op grond van artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21. Klachten

 1. Jij zult klachten over de door mij gedane werkzaamheden uiterlijk 14 dagen na het einde van de opdracht aan mij te melden via info@equineonline.nl. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat ik hierop adequaat kan reageren.
 2. Als een klacht gegrond is zal ik de werkzaamheden alsnog verrichten zoals afgesproken, tenzij dit inmiddels voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dien je schriftelijk kenbaar te maken. Ik ben dan slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 17.
 3. Een klacht kan er niet toe leiden dat ik gehouden ben om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken. En klachten over de door mij uitgevoerde werkzaamheden schorten jouw betalingsverplichting niet op.
 4. Wij spreken bovendien af dat wij elkaar ondanks een eventuele klacht, niet negatief over elkaar zullen uitlaten tijdens of na het einde van de overeenkomst.

Artikel 22. Intellectueel eigendom en licentie

 1. Ik behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen- recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, mijn content, het door mij gedeelde in en gelinkt aan mijn online leeromgeving etc., tenzij wij schriftelijk anders afspraken.
 2. Jij krijgt van mij een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring of op social media. Elke overeenkomst houdt de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot mijn Werk als wij niet anders afspraken.
 3. Jij mag mijn werk slechts onder naamsvermelding van ‘Equine Online’ openbaar maken.
 4. Jij mag geen sub licenties verlenen aan derden, ook niet voor overdracht van je eigen licentie, tenzij anders afgesproken.
 5. Jij bent nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. Wil jij een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties inzenden, dan heb je mijn schriftelijke toestemming nodig.
 7. Wil jij een foto bewerken of wijzigen dan heb je mijn schriftelijke toestemming nodig.
 8. Jij dient mijn persoonlijkheidsrechten in acht te nemen, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet.

9. Ik mag mijn werk gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend mijn website, blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders afgesproken.

Artikel 23. Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een werk van mij dat niet is afgesproken, beschouw ik als inbreuk op mijn intellectueel eigendom.
 2. Bij inbreuk waarschuw ik jou en vraag ik jou om de inbreuk te stoppen. Ik heb het recht om van jou een vergoeding te eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
 3. Daarnaast verbeur jij een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan mijn overige rechten, waaronder mijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24. Geheimhouding

 1. Wij nemen de verplichting op ons tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van onze overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die wij aan elkaar ter beschikking hebben gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Wij zullen de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.

Artikel 25. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht. In principe verwerk ik niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicwdht ben anders te handelen.
 2. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga is na te lezen in mijn privacybeleid op mijn website www.equineonline.nl of www.academy.equineonline.nl .

Artikel 26. Wijziging voorwaarden

 1. Ik heb het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd door mij worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken.
 4. Handel jij als consument dan heb je het recht om de overeenkomst op te zeggen, bij een wezenlijke wijziging.

Artikel 27. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen ons is alleen het Nederlands recht van toepassing.
 2. Als wij een geschil hebben, dan zullen we eerst proberen om daar onderling en in goed overleg uit te komen.
 3. Komen wij niet in goed overleg uit het geschil, dan is de Rechtbank Den Haag locatie Gouda exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Versie 1.2. algemene voorwaarden ©Equionline, geldig vanaf 14 maart 2022.